57a24b9dafe8845dca92c6f70c59f7e6
Úvod / Informácie / Obchodné podmienky
Tlačiť

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.GumexSlovakia.sk. Ich účelom je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.GumexSlovakia.sk je:

Ing. Dušan Čanky GUMEX Slovakia, Anna Čankyová - právny nástupca

Inovecká 46

949 01 Nitra

IČO: 33639477
DIČ: 1029007881
IČ DPH: SK1029007881

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené Obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy – Objednávka

 • Objednávka podaná prostredníctvom internetového obchodu www.gumexslovakia.sk, alebo inou písomnou formou je záväzná.
 • Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje záväznosť svojej objednávky, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, cenou ako aj s reklamačným poriadkom a že s ním súhlasí.
 • Odoslaná objednávka je zaradená do systému predávajúceho. Prijatie objednávky od kupujúceho nie je automatickou akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim. Najneskôr do 48 hodín bude predávajúcim odoslané potvrdenie objednávky kupujúcemu s uvedením predpokladaného termínu dodania (prevzatia), nákladov na dopravu a ceny tovaru (ak tak nebolo uvedené pri uzatváraní objednávky)
 • Potvrdením objednávky predávajúcim, vzniká kúpna zmluva medzi dodávateľom a objednávateľom a vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
 • Predávajúci má právo podmieniť vznik kúpnej zmluvy písomným potvrdením objednávky alebo úhradou finančnej zálohy kupujúcim (pri netradičných rozmeroch a tovaru väčšej hodnoty). Objednávka je neplatná ak sa takáto podmienka nesplní.
 • Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je správne a pravdivé vyplnenie požadovaných údajov.
 • Predávajúci, na základe kúpnej zmluvy, kupujúcemu vystaví daňový doklad - faktúru. Predávajúci GUMEX Slovakia je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na e-mailovú adresu kupujúceho. 
 • Odoslaním objednávky kupujúci, t.z. príjemca tovaru a služby, vyjadruje súhlas s vyhotovením a zaslaním elektornickej faktúry.
 • Ak sa nezobrazí informácia alebo nedostanete e-mail o odoslaní objednávky, kontaktujte nás.

3. Cena tovaru – forma úhrady

 • Ceny sú uvedené v mene Euro vrátane DPH!
 • Ceny sú platné v okamžiku objednania.
 • V prípade, že po uzatvorení kúpnej zmluvy dôjde k zvýšeniu cien tovaru od výrobcu alebo subdodávateľa, je predávajúci oprávnený zvýšiť adekvátne kúpnu cenu. V takomto prípade je predávajúci povinný vyžiadať si súhlas kupujúceho.
 • Všetky akciové a výpredajové ceny platia do vypredania zásob.
 • V cene tovaru nie sú zahrnuté náklady na dopravu.

 

              Možnosti platby – forma úhrady:

1.      DOBIERKA

 • Kupujúci zaplatí pri doručení tovaru (hotovosť preberie pracovník prepravcu a odovzdá príjmový doklad)

2.      BANKA – platba prevodom dopredu

 • Predávajúci výstavy zálohovú faktúru, ktorá je poslaná na e-mail kupujúceho spoločne s potvrdením objednávky.
 • Predávajúci expeduje tovar po uhradení zálohovej faktúry a pripočítaní čiastky na účet predávajúceho.
 • Lehota na uhradenie zálohovej faktúry je 72 hodín. Ak kupujúci nevykoná úhradu v tomto čase, predávajúci má právo zrušiť objednávku a odstúpiť od kúpnej zmluvy bez ďalšieho upozornenia.

3.      HOTOVOSŤ– pri osobnom odbere

 

4. Dodacie podmienky – náklady, cena dopravy

 • Expedovanie tovaru - vybavenia objednávky je obvykle v priebehu 1-4 dní, v závislosti od dostupnosti tovaru v internom sklade, prípadne na sklade výrobcov a dodávateľov, preto uvádzané termíny nie sú záväzné a majú informatívny charakter.
 • Termín dodania je spresnený v potvrdení objednávky zo strany predávajúceho.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. V takomto prípade je kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom.
 • Miestom dodania je adresa uvedená kupujúcim v objednávke ako adresa dodania alebo adresa uvedená  v registračnom formulári.
 • Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.
 • Doručenie prebieha len v pracovný deň v obvyklej pracovnej dobe, prípadne po dohovore s kuriérom aj inom vhodnom čase.
 • V deň doručenia je kupujúci telefonicky kontaktovaný (podľa kontaktu v objednávke) vodičom – kuriérom a dohodnú sa na presom čase a mieste dodania.
 • V prípade nezastihnutia kupujúceho na adrese doručenia, je druhý pokus o doručenie nasledovný deň a je zdarma.

Cena za dodanie tovaru – náklady na prepravu

o   Presná cena za prepravu je uvedená pri uzatváraní objednávky v 3. kroku „Doprava a platba“  po vyplnení adresy doručenia  a vzťahuje sa na celú objednávku bez ďalších poplatkov za prepravu.

o   Cena za doručenie objednávky závisí od počtu kusov , celkovej hmotnosti tovaru a adresy dodania. V prípade ak cena za dopravu nebude presne vyčíslená v procese uzatvárania objednávky, budete o jej výške informovaný ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy .

               Odporučenie pri preberaní zásielky

o   Pri prevzatí tovaru je v záujme kupujúceho prekontrolovať obsah. Ak je všetko v poriadku, potvrďte prevzatie tovaru podpísaním dodacieho (prepravného) listu. Jeho podpísaním vyjadrujete súhlas, že tovar bol dodaný bez chyby a v množstve, ktoré je uvedené v dodacom liste. Ak je na tovare chyba dodania alebo nesúhlasí druh alebo množstvo, je nutné tieto skutočnosti poznamenať na dodacom (prepravnom) liste alebo kupujúci môže odmietnuť prevzatie. Pokiaľ nebudú zaznamenané informácie o chybách  na dodacom (prepravnom) liste, reklamácia nemusí byť oprávnená.

 

5. Stornovanie objednávky

a) Zákazník

 • Objednávku možno stornovať prostredníctvom elektronickej pošty e-mail alebo telefonicky, najneskôr do 24 hodín od objednania.
 • Storno nie je možné, ak objednaný tovar bol už odovzdaný na prepravu prepravnej spoločnosti.
 • Už zaplatené finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené do 14 dní bankovým prevodom

 b) Predávajúci

 • Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena.  V prípade, že kupujúci zaplatil už časť, alebo celú sumu z kúpnej ceny a nedohodne sa s predávajúcim na náhradnom tovare, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v čo najkratšom možnom termíne.

 

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

 • Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od vyexpedovania tovaru. Pokiaľ sa tak kupujúci  rozhodne, kupujúci musí:
  • zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslo bankového účtu, na ktorý chce vrátiť uhradenú čiastku. Od tejto čiastky budú odčítané skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (obzvlášť náklady na dopravu).
  • storno poplatok za vrátenie tovaru je účtovaný vo výške 7% z nákupnej ceny kupujúceho + v prípade, že tovar je stiahnuty alebo vymenený našou prepravnou spoločnosťou je poplatok stanoveny na základe dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.
  • tovar, pokiaľ je už prevzatý, zašle kupujúci na adresu expedičného skladu.
  • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byť poškodený ani použitý
  • tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie na dobierku
 • Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho alebo zaslaním na jeho adresu, a to najneskôr do 30 pracovných dní po prijatí tovaru. Pri nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

 

7. Záruky a reklamácie

 • Záruka na tovar predávaný prostredníctvom internetového obchodu sa riadi a je v súlade s platnou legislatívou.
 • Stanovená je záručná doba 24 mesiacov.
 • Kupujúcí je povinný si dodaný tovar dôkladne prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených chybách a nedostatkoch.
 • Pri reklamácii je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, je potrebné preukázať nákup reklamovaného tovaru a to daňovým dokladom – (pokladničný blok alebo faktúra), ktorý slúžiť zároveň ako záručný list
 • Závady, zistené pri prebratí tovaru, je kupujúci povinný tovar reklamovať u dodávateľa najneskôr do 3 dní odo dňa jeho dodania
 • Závady na tovare vzniknuté počas jeho používania je kupujúci povinný reklamovať u dodávateľa písomnou formou.
 • Kupujúci má právo dožadovať sa odstránenia vád v prípade, že je to možné, alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 • V prípade, že nie je možné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí.
 • Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade: neodbornej montáže, zachádzanie či obsluhy alebo použitia tovaru v rozpore so stanoveným technologickým postupom,- používanie tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú určeniu použitia tovaru,- neadekvátnemu mechanickému poškodeniu tovaru, prírodnými živlami,- poškodení tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s technologickými či inými podmienkami uvedenými v technologickej dokumentácii tovaru,- opotrebovaním po medze stanovenú zákonom.
 • Nie je možné akceptovat reklamácie defektov Pneumatík spôsobené nasledujúcimi príčinami:

* poškodenie v dôsledku nesprávneho použitia, montáže, skladovania, zataženia, údržby alebo inej manipulácie;

* Pneumatiky opotrebované na hranici indikátorov TWI;

* Pneumatiky opravované, protektorované, nesprávne prerezané alebo opätovne reklamované (vyrezané DOT);

* Pneumatiky bez poskytnutia informácií do reklamacného protokolu

* nadmerná hlucnost a odchýlky kruhovitosti (bocné a obvodové hádzanie) po viac ako 10% opotrebovaní;

* poškodenie alebo opotrebovanie vplyvom: geometrie nápravy vozidla / nevyváženosti kolies / stavu brzd,capov, ložísk alebo tlmicov nesprávneho nahustenia / pretaženia (prehriatia) / pôsobenia chemikálií alebo ohna;

* použitie snehových retazí / použitie pre závody a sútaže / jazdy na prázdne Pneumatiky / úmyselnépoškodenie;

* Pneumatiky z vrakov a havarovaných vozov, a poškodenie následkom prevádzkových rizík a stavu vozovky: (prepichnutia, prerazenia, poškodenia o obrubníky, následkom šoku – pôsobenia mechanickej sily koncentrovanej do jedného miesta).

 • V prípade ak nebude reklamácia oprávnená, môžu byt reklamujúcemu úctované prípadné náklady spojené s manipuláciou s Pneumatikami nutnou pre posúdenie (montáž alebo demontáž z disku, vyváženie, ventilky atd.).
 • Pri reklamácii kupujúci okamžite kontaktuje dodávateľa emailom alebo telefonicky. Následne predávajúci navrhne spôsob prepravy tovaru na potrebnú adresu alebo si ju kupujúci zabezpečí sám. O prevzatí reklamovaného tovaru predávajúcim bude kupujúci informovaný a následne bude začatý dohodnutý spôsob reklamácie.
 • Ak odberateľ zistí nezrovnalosti v daňovom doklade, bude bezodkladne kontaktovať predávajúceho, ktorý ju opraví podľa jeho požiadaviek (v medziach zákona) a v prípade potreby ju zašle e-mailom alebo poštou.
 • Pneumatiky budú užívané v súlade s nasledujúcimi pravidlami:

* správny výber typu, rozmeru a všetkých parametrov podla prevádzkových podmienok a v súlade s platnými predpismi a údajmi výrobcu vozidla;

* montáž a demontáž vždy na zodpovedajúcom nepoškodenom zariadení za dodržania všetkých doporucených postupov, výhradne odborne spôsobilým personálom;

* dodržanie všetkých technických parametrov ako rozmer ráfikov, tlak, zataženie, rýchlostná kategória apod., schválených pre daný typ pneumatiky a vozidla

 

8. Ochrana osobných údajov

 • Informácie  kupujúceho o svojej osobe, sú chránené v zmysle zákona č.428 / 2002 Z.z. O ochrane osobných údajov a budú  slúžiť výlučne pre potrebu poskytnutie konkrétnej služby a nebudú poskytnuté tretím osobám s výnimkou osôb a organizácii s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre vybavenie objednávky alebo reklamácie. Budú však poskytnuté iba jednorázovo. Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávke.
 • Kupujúci akceptovaním obchodných podmienok v zmysle § 12 ods. 2 zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov dáva súhlas, že e-mailová adresa uvedená v objednávke bude slúžiť aj na vygenerovanie Dotazníka a následného skvalitňovania služieb predávajúceho na základe hodnotení jeho zákazníkov.
   

9. Záverečné ustanovenia

 • Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s nimi súhlasí.

 

 

 

 

Prílohy

K článku neboli pridané žiadne prílohy.

Galéria k článku

K článku neboli pridané žiadne iné obrázky.

Chcete kvalitu za najlepšiu cenu? Vyberte si z produktov v akcii alebo výpredaji!

16.9-30 14PR TT TR135

BKT

16.9-30 14PR TT TR135

 • TIP
 • Doprava ZADARMO

Hodnotenie: 0/5

444,05 € 514,00 €

2-3 dni

16.9-30 148A8 14PR TT 324

ALLIANCE

16.9-30 148A8 14PR TT 324

 • TIP
 • Doprava ZADARMO

Hodnotenie: 0/5

415,38 €

2-3 dni

12.5/80-18 12PR 129A8/142A8 TL 321 Plus

ALLIANCE

12.5/80-18 12PR 129A8/142A8 TL 321 Plus

 • Doprava ZADARMO

Hodnotenie: 0/5

231,36 €

2-3 dni

SP446 315/70R22.5 154L/152M 3PSF

DUNLOP

SP446 315/70R22.5 154L/152M 3PSF

 • TIP
 • Akcia

Hodnotenie: 0/5

469,00 € 613,80 €

skladom

295/60R22.5 KTD300 150/147 L 16PR TL

LEAO

295/60R22.5 KTD300 150/147 L 16PR TL

 • TIP
 • Akcia

Hodnotenie: 0/5

249,50 € 326,98 €

skladom

12-16.5 12PR 130A8 TL SKID POWER SK

BKT

12-16.5 12PR 130A8 TL SKID POWER SK

 • Akcia

Hodnotenie: 0/5

185,00 € 226,33 €

skladom

13R22,5 HF702 156/152L 20PR M+S

AGATE

13R22,5 HF702 156/152L 20PR M+S

 • TIP
 • Akcia

Hodnotenie: 0/5

304,50 € 439,10 €

skladom

12.5/80-18 14PR TL KNK66 146A8

OZKA (Seha)

12.5/80-18 14PR TL KNK66 146A8

 • TIP
 • Akcia

Hodnotenie: 0/5

266,50 € 363,00 €

2-8 dní

12.5/80-18 (340/80-18) 14PR TL KNK66 146A8

OZKA (Seha)

12.5/80-18 (340/80-18) 14PR TL KNK66 146A8

 • TIP
 • Akcia

Hodnotenie: 0/5

266,50 € 363,00 €

2-8 dní

12.4-24 121A8 12PR TT 357

ALLIANCE

12.4-24 121A8 12PR TT 357

 • TIP
 • Akcia

Hodnotenie: 0/5

229,85 € 296,00 €

skladom

295/60R22.5 DL-1 Professional 150L 3PMSF

CORDIANT (Tyrex)

295/60R22.5 DL-1 Professional 150L 3PMSF

 • TIP
 • Akcia

Hodnotenie: 0/5

299,00 € 436,00 €

skladom

16x6.50-8 6PR TL K358 59/70A4

KENDA

16x6.50-8 6PR TL K358 59/70A4

 • TIP
 • Akcia

Hodnotenie: 0/5

31,80 €

skladom

31x15.5-15 125A8 TL 10PR Skid Power HD

BKT

31x15.5-15 125A8 TL 10PR Skid Power HD

 • Doprava ZADARMO

Hodnotenie: 0/5

202,56 €

2-3 dni

12.5/80-18 148A8 16PR TL AW-702

BKT

12.5/80-18 148A8 16PR TL AW-702

 • TIP
 • Akcia

Hodnotenie: 0/5

183,80 € 284,12 €

skladom

215/75R17.5 NR201 126M 3PMSF

KAMA

215/75R17.5 NR201 126M 3PMSF

 • TIP
 • Akcia

Hodnotenie: 0/5

147,90 € 256,00 €

skladom